Begrippenlijst W

Waterkracht

Energie afkomstig uit vallend water.

Waterrad

Wiel met schoepen, door stromend of vallend water in beweging gebracht, met name bij een watermolen.

Waterstof

Dit is een gas, dat zeer licht is en geen geur of kleur heeft. Het bijzondere is dat waterstof zich met zuurstof (die wij inademen) kan verbinden tot water. Zo wordt het dan vloeibaar. In de scheikunde is waterstof het eerste element en wordt aangeduid met een H, zuurstof is O en water is H2O. Waterstof wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken.

Watt

Meting van elektriciteitsverbruik. Bijvoorbeeld : een gloeilampmet een vermogen van 60 watt gebruikt een hoeveelheid energie van 60 joule per seconde.

Werking verwarming

De meeste huizen in Nederland hebben een centrale verwarmingsinstallatie (CV). Deze bestaat uit een verwarmingsketel, een pomp, buizen waar water doorheen stroomt en een aantal radiatoren. In de verwarmingsketel wordt water verwarmd door aardgas te verbranden. Het water neemt dan warmte op. De pomp pompt het hete water naar de radiatoren. Daar staat het water weer warmte af aan de kamer. Zo worden de ruimtes verwarmd. De warmte wordt dus vervoerd van de verwarmingsketel naar de verschillende kamers in huis.

Warmte

In het dagelijks leven bedoelen we met warmte hetzelfde als temperatuur. Maar toch is het niet hetzelfde. Temperatuur is wat een thermometer aanwijst. Warmte is een energiesoort. Het is de energie die van het ene voorwerp naar het andere overgaat, doordat er tussen beide voorwerpen een verschil in temperatuur is.

Windenergie

nergie uit de wind, die opgevangen wordt door windmolens en omgezet kan worden in elektriciteit.

Windturbine

Een moderne windmolen waarmee elektriciteit gemaakt kan worden.

end faq